slider-1720-01
slider-1720-02
slider-1720-03
slider-1720-03
Άνθρωποι συζητούν γύρω από τραπέζι συνεδριάσεων

Corporate
Communication

Στελέχη εταιρίας δουλεύουν πάνω από μια επίπεδη οθόνη τοποθετημένη σε ένα τραπέζι.

Public
Affairs

Όψη της πλάτης ενός ανθρώπου μπροστά σε μικρόφωνο

Political
Communication

Η λέξη "PLAN" γραμμένη με γράμματα πάνω σε μικρούς ξύλινους κύβους. Ένα χέρι τοποθετεί το γράμμα "B"

Issues & Crisis
Management

Πληκτρολόγιο υπολογιστή. Στη θέση του κουμπιού "enter" υπάχει η λέξη "content"

Content
Strategy

Κόσμος σε αίθουσα εκδηλώσεων με προβολείς και οθόνες

Event
Management

Συνδυάζουμε

Γνώση του πολιτικού,
οικονομικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος

Στρατηγική αντίληψη
και ανάπτυξη περιεχομένου

Σχεδιασμός 360° προγραμμάτων επικοινωνίας

Υλοποίηση με επαγγελματισμό και αξιοπιστία

error: Content is protected !!