Προσωπικά Δεδομένα

Ποιοι είμαστε

Η Stratcom είναι εταιρεία στρατηγικής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με ειδίκευση στους τομείς της πολιτικής και των public affairs. Αποτελείται από έμπειρους συμβούλους στρατηγικής και επικοινωνίας, που συνδυάζουν τη βαθιά γνώση του ελληνικού πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία στο χώρο της επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τις ικανότητες της ομάδας της, η Stratcom παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να οδηγούν σε χειροπιαστά αποτελέσματα και επιτυχημένες συνεργασίες.

Η έδρα μας βρίσκεται Μιλτιάδου 9, 15232 στο Χαλάνδρι.

Γενικές Αρχές

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, η STRATCOM εφαρμόζει τις ακόλουθες γενικές αρχές κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων:

 • Η συλλογή πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, όπου απαιτείται, με τη συναίνεση / συγκατάθεσή του υποκειμένου για καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό με θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού
 • Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συναφή με το σκοπό επεξεργασίας, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας
 • Τα δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και υποβάλλονται σε τακτική ενημέρωση και επικαιροποίηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες για το σκοπό αυτό διαδικασίες
 • Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα που απαιτείται από τον σκοπό της επεξεργασίας
 • Εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη
 • Πριν από την επεξεργασία, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται με απλό και κατανοητό τρόπο προκειμένου να παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του

Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή του υποκειμένου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συνάψει το υποκείμενο με τη STRATCOM
 2. Για τη συμμόρφωση της STRATCOM με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων
 3. Εφόσον απαιτηθεί η STRATCOM να προστατέψει ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου
 4. Για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας
 5. Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομων συμφερόντων της STRATCOM ενώπιον δικαστηρίου (λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν το συμφέρον, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου).

Δεδομένα

Η STRATCOM συλλέγει και επεξεργάζεται κατά κύριο λόγο προσωπικά δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία της εταιρείας με το υποκείμενο των δεδομένων. Ενδεικτικά, οι κατηγορίες των δεδομένων που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Δ/νση (κατοικίας / εργασίας)
 • Τηλέφωνο (σταθερό / κινητό)
 • Email

Ειδικότερα για υποκείμενα με τα οποία πραγματοποιούνται οικονομικές συναλλαγές (π.χ. πελάτες, προμηθευτές) σε επίπεδο φυσικού προσώπου χρησιμοποιούνται επίσης προσωπικά δεδομένα φορολογικού χαρακτήρα όπως (ενδεικτικά):

 • ΑΦΜ
 • ΔΟΥ
 • Δραστηριότητα
 • Έδρα

  Σκοπός Επεξεργασίας

  Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας η STRATCOM συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Αποστολή δελτίων τύπου
  2. Αποστολή προσκλήσεων σε εκδηλώσεις
  3. Αποστολή διαφημιστικού / ενημερωτικού υλικού
  4. Αποστολή/λήψη προσφορών
  5. Προωθητικές ενέργειες

  Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλέφωνο) ή μέσω ταχυδρομείου.

  Τρίτοι φορείς στους οποίους είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν προσωπικά δεδομένα

  Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη STRATCOM με την συναίνεση του υποκειμένου για σκοπούς επικοινωνίας όπως αναφέρονται ανωτέρω, κοινοποιούνται, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε συνεργαζόμενους φορείς εκτός της εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω.

  Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη STRATCOM στα πλαίσια υλοποίησης κάποιας συμβατικής υποχρέωσης δεν κοινοποιούνται σε τρίτους πέρα από τους εκ του νόμου προβλεπόμενους φορείς (τραπεζικά ιδρύματα, οικονομική εφορία, κ.λπ.).

  Χρονική διάρκεια

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν συλλεχθεί με τη συναίνεση του υποκειμένου, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, κρατούνται έως ότου το υποκείμενο ζητήσει τη διαγραφή τους ή τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας από την STRATCOM.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν συλλεχθεί στα πλαίσια υλοποίησης κάποιας συμβατικής υποχρέωσης, κρατούνται έως ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση ή/και τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν.

  Δικαιώματα υποκειμένου

  Όλα τα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζεται η STRATCOM, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας τους. Επιπλέον διαθέτουν δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία και καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή.

  Ακόμη, το υποκείμενο δύναται να αιτηθεί τη φορητότητα των δεδομένων του. Σε μια τέτοια περίπτωση η STRATCOM θα διαθέσει, είτε στο υποκείμενο είτε σε τρίτο πάροχο που θα της υποδειχθεί από το υποκείμενο, τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.

  Υπεύθυνος, για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, είναι ο Υπεύθυνος επεξεργασίας της εταιρείας (email: info@stratcom.gr, τηλ:210 -6753585)

  Ασφάλεια

  H STRATCOM λαμβάνει όλα τα διεθνώς προτεινόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, έτσι ώστε να καταστήσει τα δεδομένα που επεξεργάζεται ασφαλή και να τα προστατέψει από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη. Με βάση αυτήν τη προσέγγιση, επιτυγχάνονται:

  • Η προστασία των δεδομένων που τηρούνται σε διακομιστές της εταιρείας
  • Η προστασία των δεδομένων κατά την μετάδοση τους μέσω των δικτύων δεδομένων και φωνής που χρησιμοποιεί η εταιρεία
  • Ο έλεγχος της πρόσβασης των χρηστών στα πληροφορικά συστήματα της εταιρείας και στα δεδομένα που τηρούνται σε αυτά
  • Ο έγκαιρος εντοπισμός και η πρόληψη περιστατικών ασφαλείας

  Επικαιροποίηση – Τροποποίηση πολιτικής

  Η STRATCOM, ανά πάσα στιγμή, δύναται να επικαιροποιήσει, συμπληρώσει ή τροποποιήσει την παρούσα πολιτική σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό/ρυθμιστικό πλαίσιο.

  error: Content is protected !!